September 16-19, 2020, Chernivtsi, Ukraine

    

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Faculty of Mathematics and Informatics